top of page

Algemene voorwaarden & Privacy Verklaring

Algemene voorwaarden

Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas: Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas, gevestigd te Gent en ingeschreven in het KBO onder btw-nummer BE0786.810.451, dan wel een aan Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas gelieerde onderneming die als gebruiker van deze algemene voorwaarden optreedt.

 2. Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Partijen: Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas en de klant gezamenlijk.

 4. Overeenkomst: iedere tussen Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas en de klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een behandeling en/of de levering van een of meerdere producten (consumentenkoop).

 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, betreffende een behandeling, die tussen partijen wordt gesloten rechtstreeks middels de online agenda op de website van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas (Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas.be).

 6. Behandeling: de in het kader van de overeenkomst door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas te verrichten tandbleekbehandeling.

 7. Producten: de in het kader van een consumentenkoop door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas aan de klant te leveren zaken, bijvoorbeeld tandpasta’s, gezichtsmaskers en elektrische tandenborstels.

 8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas is vrijblijvend; Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de klant, nog herroepen.

 2. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 3, tot stand op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de uitvoering van de behandeling op een bepaalde dag en tijd c.q. de levering van producten.

 3. In geval van een overeenkomst op afstand, komt de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas door de klant is aanvaard en de klant heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld. De totstandkoming van een overeenkomst op afstand wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas aan de klant bevestigd.

 4. Indien de klant de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. De klant is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd een overeenkomst op afstand, betreffende een behandeling, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 2. Nakoming van de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de klant.

 3. Indien de overeenkomst op afstand wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de klant bij het aangaan van die overeenkomst uitdrukkelijk dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas is nagekomen.

 4. Restitutie van de overeengekomen bedrag bij Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas is niet mogelijk.

 5. De klant heeft geen recht van ontbinding na afloop van de behandeling, doch binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, mits:

 6. de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en

 7. de klant daarbij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding na afloop van de behandeling.

 8. De klant kan van zijn recht van ontbinding gebruikmaken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas. Zodra Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas in kennis gesteld van het voornemen van de klant om de overeenkomst op afstand te ontbinden, zal Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN BEHANDELINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

 1. Behandelingen worden uitgevoerd op het door de klant bij het sluiten van de overeenkomst gekozen en aldus tussen partijen overeengekomen filiaal van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas.

 2. Voor zover relevant en redelijkerwijs nodig, zal Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas de klant voorafgaand aan de behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan. Daarnaast zal de klant Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas voorafgaand aan de behandeling informeren omtrent eventuele bijzondere bij de klant bekende omstandigheden die invloed kunnen hebben op het resultaat van de behandeling. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 3. Voor zover zulks voor de klant niet reeds als redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld, zal Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas de klant voorafgaand aan de behandeling informeren over de duur van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en eventuele risico’s waarmee de behandeling gepaard gaat.

 4. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Bij tanden bleken is evenwel uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis; Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas kan er niet voor instaan dat de klant exact die bleekresultaten behaalt die de klant bij het sluiten van de overeenkomst verwachtte.

 5. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas zal bij de uitvoering van de behandeling gebruikmaken van deugdelijke materialen en hulpmiddelen. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas staat ervoor in dat de uitgevoerde behandeling beantwoordt aan de overeenkomst.

  ARTIKEL 6. | VERPLAATSING VAN EEN BEHANDELING DOOR DE KLANT

 1. Voor zolang de klant aanspraak maakt op het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel.

 2. De klant kan de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, tot 24 uur vóór aanvang van de behandeling zonder extra kosten verplaatsen naar een andere datum en/of tijd. De klant maakt geen aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs. Indien door de klant een verzoek tot verplaatsing wordt ingediend binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling, komt de behandeling, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, te vervallen en blijft de klant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Van het bepaalde in de vorige zin kan Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas in het voordeel van de klant afwijken indien de klant naar oordeel van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas door overmacht werd gehinderd om tijdig op de afspraak te verschijnen.

 3. Indien de behandeling plaatsvindt binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de behandeling zonder extra kosten verplaatsen indien het verzoek daartoe, op de dag dat de behandeling zou plaatsvinden, vóór openingstijd van de betreffende locatie, per e-mail door de klant wordt ingediend.

 4. Indien partijen bij het verzoek van de klant tot verplaatsing van de behandeling, geen nieuwe datum en/of tijd voor de behandeling zijn overeengekomen, behoudt de klant zijn recht op de behandeling op een andere datum en/of tijd, doch maakt hij ook dan geen aanspraak op restitutie of kwijtschelding.

 5. De bewijslast dat een verzoek tot verplaatsing tijdig door de klant is ingediend, rust bij de klant. Het moment van ontvangst van de verklaring van de klant door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas, geldt als moment dat het verzoek van de klant is ingediend.

ARTIKEL 7. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN BEHANDELINGEN DOOR Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas

Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een behandeling te annuleren. Waar mogelijk zal Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas de klant een alternatieve datum en/of tijd voor uitvoering van de behandeling aanbieden. De klant is gerechtigd de uitvoering van de behandeling op een door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas voorgestelde alternatieve datum en/of tijd af te wijzen. In geval van annulering door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas of afwijzing door de klant als hier bedoeld, maakt de klant aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs. De klant maakt echter geen aanspraak op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. De klant dient terstond na afronding van de behandeling te onderzoeken of Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Van op dat moment zichtbare gebreken in de uitvoering van de behandeling, dient de klant onmiddellijk mededeling te doen aan Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas. bij gebreke waarvan geacht wordt dat de klant tevreden is met de resultaten van de behandeling en deze resultaten heeft aanvaard.

 2. Indien zich pas na de behandeling gebreken openbaren, dient de klant daarvan terstond na ontdekking van de gebreken mededeling te doen aan Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de klant ter zake komt te vervallen.

 3. Uitsluitend in geval van een aan Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas gehouden de gebreken kosteloos te herstellen of de behandeling alsnog zonder extra kosten deugdelijk uit te voeren; gebreken na de behandeling ontstaan als gevolg van normale vermindering van het resultaat of schade van buitenaf, komen voor risico van de klant, evenals gebreken die anderszins niet aan Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas kunnen worden toegerekend.

 4. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voor zover de voor de gewenste behandeling of de producten geldende prijs voorafgaand niet voor de klant kenbaar is, zal Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas de klant op verzoek van de klant informeren over de toepasselijke prijs. De ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst gebruikelijk door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas voor de behandeling of de producten gehanteerde prijs is van toepassing. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas is dan ook steeds gerechtigd zijn prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient bij een consumentenkoop, alsook bij een overeenkomst met betrekking tot een behandeling, anders dan een overeenkomst op afstand, betaling op locatie van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas contant (waaronder pinbetaling mede begrepen) te geschieden vóór uitvoering van de behandeling c.q. bij de levering van de producten.

 3. In geval van een overeenkomst op afstand betreffende een behandeling, dient online betaling middels de website van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas plaats te vinden tijdens het reserveringsproces.

 4. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas is niet eerder gehouden uitvoering aan een behandeling te geven dan nadat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

 5. In geval Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen dat de klant middels overboeking betaalt, dient betaling te geschieden binnen vijf werkdagen na factuurdatum.

 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de klant intreedt, is de klant over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd, met dien verstande dat Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas in verband met betalingsverzuim van de klant niet eerder extra kosten in rekening zal brengen dan nadat de klant tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 2. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de klant slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

 3. Mocht Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas jegens de klant aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De klant dient Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas ter zake vervalt.

 4. De aansprakelijkheid van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de klant aan Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas, in het kader van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas betrekking heeft, verschuldigd is of was. Indien de schade waarvoor Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, in geen verhouding staat tot de factuurwaarde van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

PRIVACY POLICY BRIGHT SMILE TANDEN BLEKEN GENT / SINT-NIKLAAS BELGIE

Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas (hierna: ‘Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas, waaronder tevens zijn verschillende filialen begrepen indien zij via de website uw persoonsgegevens ontvangen) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas.be (hierna: ‘Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas'). Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas, zoals bij:

 • het boeken van tandbleekbehandelingen via de website;

 • uw bezoek aan een van de filialen van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas;

 • telefonisch of mailcontact;

 • de inschrijving op de website voor de ontvangst van exclusieve kortingen, speciale aanbiedingen en/of nieuwsbrieven;

 • het gebruik van de advieswijzer op de website;

 • het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website.

Persoonsgegevens worden door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

 1. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen u en Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas.

De door u aan Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u die persoonsgegevens hebt verstrekt:

 • Bij het boeken van tandbleekbehandelingen op de website vult u, nadat u het door u gewenste filiaal, de gewenste behandeling en de gewenste datum en tijd hebt gekozen, uw persoonsgegevens in, waaronder naam en contactgegevens, waarna u de boeking plaatst. Het boekingssysteem van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas wordt gebruikt door al zijn filialen, die elk over een eigen account beschikken. Uw persoonsgegevens met betrekking tot uw boeking, komen uitsluitend beschikbaar voor het door u voor het uitvoeren van de behandeling gekozen filiaal. Ook vanuit het hoofdkantoor is er geen toegang tot de boekingsaccounts van de verschillende filialen.

 • Bij de inschrijving voor de ontvangst van exclusieve kortingen, speciale aanbiedingen en/of nieuwsbrieven, worden uw persoonsgegevens, waaronder naam en e-mailadres, uitsluitend verwerkt voor zover dat nodig is om u de kortingen, aanbiedingen en/of nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van de berichten waarvoor u zich hebt ingeschreven, afmelden op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

 • Bij het gebruik van de advieswijzer op de website geeft u uw persoonsgegevens, waaronder naam en e-mailadres op zodat Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas u vervolgens per e-mail een advies kan verstrekken over welke tandbleekbehandeling het beste bij u past. In dit kader worden uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt.

 • Bij het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website, bij telefonisch of mailcontact en uw bezoek aan een van de filialen van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas, worden de door u in dat kader verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek in behandeling te kunnen nemen c.q. u de bij het bezoek gewenste informatie te kunnen geven of de aldaar uit te voeren behandeling te kunnen verrichten.

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas hebben toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, waaronder een betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels de website.

Indien u als klant eens een overeenkomst met Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas hebt gesloten, mag Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas u zonder voorafgaande instemming commerciële berichten per e-mail toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op de inhoud van een overeenkomst die u eerder met Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas bent aangegaan. Ook voor de verdere ontvangst van die berichten kunt u zich uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

 1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas.

 1. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas om de website en e-mailvoorzieningen van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas te kunnen en exploiteren, de exploitant van het door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas gebruikte online boekingssysteem en een plug-in voor de inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven e.d., e.e.a. voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, alsook het delen van uw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens op eventuele facturen, met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas te kunnen verzorgen.

Google Analytics

Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers en gebruikers daarvan. In dat kader maakt Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker/bezoeker worden opgeslagen om logboekgegevens en het gedrag van de gebruiker/bezoeker op de website in anonieme vorm te verzamelen aan de hand van IP-adressen. Google gebruikt deze informatie vervolgens om het websitebezoek en -gebruik te evalueren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen. Noch Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de websitebezoeker of -gebruiker.

Uw rechten

U heeft het recht om Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan België woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren, beveiligen en opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas, kunt u contact opnemen met Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas. Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Bright Smile Tanden Bleken Gent / Sint-Niklaas
Heernisplein 1, 9000 GENT

Parkstraat 19b , 9100 Sint-Niklaas
E-mailadres: info@brightsmile.be

bottom of page